Aanleiding

Aanleiding onderzoek studiereis:

Om kinderen en jongeren voor te bereiden op het functioneren in de steeds complexer wordende maatschappij en het toekomstige beroep, is het  belangrijk om hen persoonlijk daarvoor toe te rusten in het onderwijs. De motivatie van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs neemt echter gestaag af (Vansteenkiste, Lens, Simons & Soenens, 2004). Motivatie is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de aangeboden lesstof te verwerken, dat nodig is voor het uitoefenen van het beroep. Er is veel onderzoek gedaan om de motivatie van leerlingen te verhogen. Deci & Ryan (2000) geven onder andere aan dat de motivatie verhoogd kan worden door leerlingen meer eigenaar te maken. Ze nemen dan verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces (Conley & French, 2014; Hintze et al, 2013). Dit eigenaarschap wordt ontwikkeld door het verhogen van de competentie, verbondenheid en autonomie.

Het onderwijs in Zweden richt zich, met name vanuit het Kunskapsskolan onderwijs, op het verhogen van eigenaarschap bij leerlingen van het basis- tot het beroepsonderwijs (Eiken, 2011). Door doelgericht te leren en de verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes bij de leerlingen te leggen, wordt de autonomie bij de leerlingen verhoogd. Door persoonlijke coaching door de leerkracht wordt de verbondenheid met de leerstof en de doelstelling vergroot. De competentie wordt vergroot door leerlingen eigen keuzes te laten maken in het aanbod van onderwijsvormen binnen de door hen gestelde doelen. Door aandacht te hebben voor de drie psychologische basisbehoeften, wordt de motivatie van de leerlingen vergroot (Deci & Ryan, 2000).

Studenten van de Master Leren en Innoveren aan Hogeschool De Driestar onderzoeken hoe eigenaarschap van het leerproces wordt gestimuleerd door de Zweedse overheid en op welke wijze eigenaarschap teruggezien wordt in de leeromgeving en het didactisch handelen binnen het regulier onderwijs en binnen onderwijs, werkend vanuit het Kunskapsskolanconcept. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de ervaringen van leerlingen en leerkrachten met het bieden van eigenaarschap in het Zweedse onderwijs.